Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παραδοτέα

ΕΕ1 3Δ Ψηφιοποίηση και Μοντελοποίηση εκθεμάτων μουσείων:

Π1.1. 3Δ μοντέλα εκθεμάτων μουσείων
Π1.2. 3Δ μοντέλα και τεκμηρίωση με μεταδεδομένα για Europeana
Π1.3. Βάση δεδομένων με βελτιστοποιημένα 3Δ μοντέλα, τεκμηρίωση

ΕΕ2 Καταγραφή αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των κτιρίων των οικισμών(HERMES), Χαρτογράφηση, Διαδρομές:

Π2.1. Ανάπτυξη Εφαρμογής Καταγραφής ιστορικών κτηρίων οικισμών
Π2.2. Καταγραφή HERMeS ιστορικών κτηρίων οικισμών
Π2.3. Χαρτογράφηση οικισμών και τοπίου μεταξύ οικισμών-μουσείου
Π2.4. Γεωγραφική βάση δεδομένων
Π2.5. Ανάπτυξη νοηματικών συνδέσεων κτηρίων και μουσείου (δημοσίευση)

ΕΕ3 Φορητές Εφαρμογές παιχνιδοποίησης για σύνδεση των οικισμών με το μουσείο τους:

Π3.1. Ανάλυση χρηστών και πλαισίου χρήσης
Π3.2. Σχεδίαση πλοκής, χαρακτήρων, εικονογραφημένων σεναρίων, αντικειμένων
Π3.3. Παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου και απτών αντικειμένων
Π3.4. Ανάλυση εργασιών χρήστη, σχεδίαση διαδράσεων και διεπαφών
Π3.5. Ολοκλήρωση, πρωτοτυποποίηση και εργαστηριακές δοκιμές με χρήστες
Π3.6. Αρθρο σε επιστημονικό συνέδριο
Π3.7. Αρθρο σε επιστημονικό συνέδριο
Π3.8. Αρθρο σε επιστημονικό συνέδριο
Π3.9. Αρθρο σε επιστημονικό συνέδριο

ΕΕ4 Διαδραστικές εγκαταστάσεις κιναισθητικού ελέγχου για την προώθηση της αυλής πολιτιστικής κληρονομιάς:

Π4.1. Ανάλυση χρηστών και πλαισίου χρήσης
Π4.2. Σχεδίαση πλοκής, χαρακτήρων, εικονογραφημένων σεναρίων
Π4.3. Παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου
Π4.4. Ανάλυση εργασιών χρήστη, σχεδίαση διαδράσεων και διεπαφών
Π4.5. Ολοκλήρωση, πρωτοτυποποίηση και εργαστηριακές δοκιμές
Π4.6. Αρθρο σε επιστημονικό συνέδριο
Π4.7. Αρθρο σε επιστημονικό συνέδριο
Π4.8. Αρθρο σε επιστημονικό συνέδριο
Π4.9. Αρθρο σε επιστημονικό συνέδριο

ΕΕ5 Πιλοτική λειτουργία και χρηστοκεντρική αξιολόγηση:

Π5.1. Εγκατατάσεις και δοκιμαστική λειτουργία
Π5.2. Σήμανση εντός οικισμών, εντός μουσείων
Π5.3. Εβομάδα ενημέρωσης και διάχυσης
Π5.4. Πιλοτική λειτουργία: τεχνική υποστήριξη και διορθώσεις σφαλμάτων
Π5.5. Αξιολόγηση εμπειρίας χρηστών
Π5.6. Δημιουργία & προσαρμογή ενημερωτικού περιεχομένου πιλοτικής λειτουργίας

ΕΕ6 Διασφάλιση Βιώσιμης εκμετάλλευσης:

Π6.1. Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας
Π6.2. Δημιουργία πλατφόρμας ανοικτών ηλεκτρονικών μαθημάτων και περιεχομένου
Π6.3. Δημιουργία πλατφόρμας ανοικτών ηλεκτρονικών μαθημάτων και περιεχομένου
Π6.4. Πλάνο Βιώσιμης Εκμετάλλευσης