Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περιστασιακή απασχόληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περιστασιακή απασχόληση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο ερευνητικό έργο Μουσείων Τόπος, σε μουσεία του Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Τήνος)


Ζητούνται τρεις (3) εξωτερικοί συνεργάτες για την υποστήριξη της διαδικασίας εμπειρικής αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων σε τρία μουσεία του Αιγαίου (ένας/μία για κάθε νησί): 


(α). Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, στην Αγία Παρασκευή, Λέσβου. 
(β). Μουσείο Μαστίχας Χίου, στα Μαστιχοχώρια. 
(γ). Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στον Πύργο Τήνου.

Η απασχόληση αφορά την παρουσίαση των συστημάτων στους επισκέπτες μουσείων και την συλλογή δεδομένων χρήσης μέσω ερωτηματολογίων και σύντομων συνεντεύξεων. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν το ερευνητικό έργο ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ http://www.mouseion-topos.gr/,  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-01571.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι αποφοίτοι ΑΕΙ, κατά προτίμηση τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών και Σχεδίασης. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στα νησιά κατά την περίοδο απασχόλησης ιδιαίτερα σε μέρες των μηνών Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος. 

Τα έξοδα διαμονής δεν αποζημιώνονται, ενώ τα έξοδα μετακίνησης μέσα στο νησί παρέχονται από τον εργοδότη έως ένα συγκεκριμένο ποσό και βάσει αποδείξεων. 

Η συνολική απασχόληση θα αποτελεί 25-30 ημέρες εργασίας για την περίοδο απασχόλησης. 

Προηγούμενη σχετική εμπειρία δεν απαιτείται, αν και θα είναι ενισχυτική της υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους με ηλεκτρονική αίτηση μέσα από τον σύνδεσμο

https://jobs.smartrecruiters.com/DOTSOFTSA/743999751258121

Η αξιολόγηση των υποψηφίων είναι συγκριτική και τηρούνται όλες οι δεσμεύσεις για την παροχή ίσων ευκαιριών στους ενδιαφερόμενους. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι εμπιστευτική και ακολουθούνται οι αρχές για την προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού απορρήτου.